26/10/2021

تعداد از زنان و دختران افغان می خواهند با تولید موزیک ویدیوی رپ صدایی زنان افغان باشند.