روز یکشنبه به تاریخ سوم اوکتبر نشستی تحت عنوان برای افغانستان چه میتوان کرد از طرف بنیاد فرهنگی اولمه ۳۵ و سازمان مهر در برلین برگزار شد دراین نشصت روی وضیعت کنونی افغانستان و نحو انتقال کارمندان محلی به آلمان بحث شد.

06/10/2021

برای افغانستان چه میتوان کرد؟

روز یکشنبه به تاریخ سوم اوکتبر نشستی تحت عنوان برای افغانستان چه میتوان کرد از طرف بنیاد فرهنگی اولمه ۳۵ و سازمان مهر در برلین برگزار شد دراین نشصت روی وضیعت کنونی افغانستان و نحو انتقال کارمندان محلی به آلمان بحث شد.