روز یکشنبه به تاریخ سوم اوکتبر نشستی تحت عنوان برای افغانستان چه میتوان کرد از طرف بنیاد فرهنگی اولمه ۳۵ و سازمان مهر در برلین برگزار شد دراین نشصت روی وضیعت کنونی افغانستان و نحو انتقال کارمندان محلی به آلمان بحث شد.

6. اکتبر 2021

برای افغانستان چه میتوان کرد؟

روز یکشنبه به تاریخ سوم اوکتبر نشستی تحت عنوان برای افغانستان چه میتوان کرد از طرف بنیاد فرهنگی اولمه ۳۵ و سازمان مهر در برلین برگزار شد دراین نشصت روی وضیعت کنونی افغانستان و نحو انتقال کارمندان محلی به آلمان بحث شد.