روز ۱۸ سپتامبر تظاهرات اعتراضی در حمایت از مردم افغانستان در شهر برلین برگزار شد. تظاهرکنندگان به سکوت جامعه جهانی نسبت به آن‌چه در افغانستان می‌گذرد اعتراض کردند.

24/09/2021

تظاهرات ۱۸ سپتامبر در حمایت از مردم افغانستان

روز ۱۸ سپتامبر تظاهرات اعتراضی در حمایت از مردم افغانستان در شهر برلین برگزار شد. تظاهرکنندگان به سکوت جامعه جهانی نسبت به آن‌چه در افغانستان می‌گذرد اعتراض کردند.