سپتامبر ۲۰۲۱ در آلمان انتخابات جمهوری فدرال برگزار می‌شود. در همین راستا با نمایندگان مجلس از حزب‌های مختلف در آلمان گفتگو کرده‌ایم تا نه تنها آن‌ها را به شما معرفی کنیم، بلکه اهداف آن‌ها را نیز بررسی کنیم. خبرنگار ما داود عدیل، امروز با خانم «Cansel Kiziltepe» از حزبSPD گفتگو کرده است.

22/09/2021

گفتگو با نماینده حزب اس پ دی آلمان

سپتامبر ۲۰۲۱ در آلمان انتخابات جمهوری فدرال برگزار می‌شود. در همین راستا با نمایندگان مجلس از حزب‌های مختلف در آلمان گفتگو کرده‌ایم تا نه تنها آن‌ها را به شما معرفی کنیم، بلکه اهداف آن‌ها را نیز بررسی کنیم. خبرنگار ما داود عدیل، امروز با خانم «Cansel Kiziltepe» از حزبSPD گفتگو کرده است.