17. سپتامبر 2021

اعتراض شماری از افغانهای مقیم آلمان در رابطه به وضعیت جاری افغانستان