بیست و ششم سپتامبر ۲۰۲۱ در آلمان انتخابات جمهوری فدرال برگزار می‌شود. در همین راستا با نمایندگان مجلس از حزب‌های مختلف در .آلمان گفتگو کرده‌ایم تا نه تنها آن‌ها را به شما معرفی کنیم، بلکه اهداف آن‌ها را نیز بررسی کنیم

 

گفتگو با نیما مواسات نماینده حزب چپ

بیست و ششم سپتامبر ۲۰۲۱ در آلمان انتخابات جمهوری فدرال برگزار می‌شود. در همین راستا با نمایندگان مجلس از حزب‌های مختلف در .آلمان گفتگو کرده‌ایم تا نه تنها آن‌ها را به شما معرفی کنیم، بلکه اهداف آن‌ها را نیز بررسی کنیم