امروز شماری از افغان های مقیم برلین در نکوهش و مداخله مستقیم نظامی پاکستان در افغانستان در مقابل دروازه براندنبورگ برلین تظاهرات کردند.

13/09/2021

تظا هرات افغان های مقیم برلین در نکوهش به مداخله مستقیم نظامی پاکستان

امروز شماری از افغان های مقیم برلین در نکوهش و مداخله مستقیم نظامی پاکستان در افغانستان در مقابل دروازه براندنبورگ برلین تظاهرات کردند.