امروز شماری از افغان های مقیم برلین در نکوهش و مداخله مستقیم نظامی پاکستان در افغانستان در مقابل دروازه براندنبورگ برلین تظاهرات کردند.

13. سپتامبر 2021

تظا هرات افغان های مقیم برلین در نکوهش به مداخله مستقیم نظامی پاکستان

امروز شماری از افغان های مقیم برلین در نکوهش و مداخله مستقیم نظامی پاکستان در افغانستان در مقابل دروازه براندنبورگ برلین تظاهرات کردند.