25/08/2021

راهپیمایی اعتراضی در برلین در حمایت از افغانستان

روز یکشنبه ۲۲ آگوست، برای بار دیگر ۲۲ آگوست، جمعیت زیادی از مهاجرین، پناهجویان، شهروندان آلمانی، حامیان حقوق بشر و فعالین سیاسی، در اعتراض به وضعیت افغانستان دست به تظاهرات زدند.