امروزهجده آگوست  تعداد زیادی از باشندگان شهربرلین همرا ه با نهاد های حامی پناهجویان بخاطر وضعیت جاری در افغانستان در مقابل پارلمان آلمان دست به تظاهرات زدند.

 

18/08/2021

اعتراض شهروندان برلین آلمان در رابطه به وضعیت جاری افغانستان

امروزهجده آگوست  تعداد زیادی از باشندگان شهربرلین همرا ه با نهاد های حامی پناهجویان بخاطر وضعیت جاری در افغانستان در مقابل پارلمان آلمان دست به تظاهرات زدند.