امروزهجده آگوست  تعداد زیادی از باشندگان شهربرلین همرا ه با نهاد های حامی پناهجویان بخاطر وضعیت جاری در افغانستان در مقابل پارلمان آلمان دست به تظاهرات زدند.

 

18. آگوست 2021

اعتراض شهروندان برلین آلمان در رابطه به وضعیت جاری افغانستان

امروزهجده آگوست  تعداد زیادی از باشندگان شهربرلین همرا ه با نهاد های حامی پناهجویان بخاطر وضعیت جاری در افغانستان در مقابل پارلمان آلمان دست به تظاهرات زدند.