15. آگوست 2021

اعتراض افغان های مقیم برلین، درمورد توقف خشونت های جنگ در افغانستان