15/08/2021

اعتراض افغان های مقیم برلین، درمورد توقف خشونت های جنگ در افغانستان