مصاحبه خیابانی در مورد اخراج نیروهای آلمانی از افغانستان
پس از ۲۰ سال، مأموریت ارتش آلمان در افغانستان به پایان رسید. طبق گزارش ارتش آلمان، آخرین سربازان این کشور روز سه شنبه افغانستان را ترک کردند و در اوایل بعد از ظهر چهارشنبه، در پایگاه هوایی وونستورف در نیدرزاکسن فرود آمدند
03/07/2021

ترک آخرین سرباز آلمانی از افغانستان – “پروازول” خواستار توقف اخراج پناهجویان شد

مصاحبه خیابانی در مورد اخراج نیروهای آلمانی از افغانستان پس از ۲۰ سال، مأموریت ارتش آلمان در افغانستان به پایان رسید. طبق گزارش ارتش آلمان، آخرین سربازان این کشور روز سه شنبه افغانستان را ترک کردند و در اوایل بعد از ظهر چهارشنبه، در پایگاه هوایی وونستورف در نیدرزاکسن فرود آمدند #آلمان