امروز شماری از پناهجویان و نهادهای حامی پناهجویان، دراعتراض به اخراج اجباری پناهندگان افغان به صورت همزمان در۹ شهر مهم آلمان از جمله برلین کلن و مونشن تجمع اعتراضی برگزار کردند.

Photo: Dawod Adil

05/06/2021

تجمع معترضان به اخراج پناهجویان افغان در برلین

امروز شماری از پناهجویان و نهادهای حامی پناهجویان، دراعتراض به اخراج اجباری پناهندگان افغان به صورت همزمان در۹ شهر مهم آلمان از جمله برلین کلن و مونشن تجمع اعتراضی برگزار کردند. Photo: Dawod Adil