دیروز۱۴ ماه می تعداد از شهروندان افغانستان به هکاری سازمان یار و بعضی از سازمان های دیگر در مقابل دفتر خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به یاد بود از شهدایی ( مکتب سید الشهدا) دشت برچی کابل تجمع اعتراضی و مراسم شمع افروزی برگزار کردند.
Photo: Mohssen Hassani
15/05/2021

تجمع اعتراضی به یادبود از شهدایی مکتب (سیدالشهدا) دشت برچی کابل در مقابل دفتر صدراعظم آلمان

دیروز۱۴ ماه می تعداد از شهروندان افغانستان به هکاری سازمان یار و بعضی از سازمان های دیگر در مقابل دفتر خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به یاد بود از شهدایی ( مکتب سید الشهدا) دشت برچی کابل تجمع اعتراضی و مراسم شمع افروزی برگزار کردند. Photo: Mohssen Hassani