دیروز۱۴ ماه می تعداد از شهروندان افغانستان به هکاری سازمان یار و بعضی از سازمان های دیگر در مقابل دفتر خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به یاد بود از شهدایی ( مکتب سید الشهدا) دشت برچی کابل تجمع اعتراضی و مراسم شمع افروزی برگزار کردند.
Photo: Mohssen Hassani
15. می 2021

تجمع اعتراضی به یادبود از شهدایی مکتب (سیدالشهدا) دشت برچی کابل در مقابل دفتر صدراعظم آلمان

دیروز۱۴ ماه می تعداد از شهروندان افغانستان به هکاری سازمان یار و بعضی از سازمان های دیگر در مقابل دفتر خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به یاد بود از شهدایی ( مکتب سید الشهدا) دشت برچی کابل تجمع اعتراضی و مراسم شمع افروزی برگزار کردند. Photo: Mohssen Hassani