ما با شخصی گفتگو میکنم، که متأسفانه چندی قبل به علت کرونا مدتی را به شفاخانه نیز سپر کردند‌.

13/05/2021

پاندمی کرونا هر روز قربانی میگیرد و شماری هم سر وکار شان به شفاخانه کشیده می شود.

ما با شخصی گفتگو میکنم، که متأسفانه چندی قبل به علت کرونا مدتی را به شفاخانه نیز سپر کردند‌.