آو که  علاقه زیادی به نقاشی داشت، در سال ۲۰۱۷ نقاشی را آغاز کرد. آرزو تاکنون نمایشگاه های زیادی از نقاشی های خود برپا کرده و سفارش های  فراوانی هم در دست دارد

16/04/2021

آرزو دختر ۱۸ ساله افغانستانی است که در سال ۲۰۱۵ همراه خانواده اش به آلمان مهاجرت کرد.

آو که  علاقه زیادی به نقاشی داشت، در سال ۲۰۱۷ نقاشی را آغاز کرد. آرزو تاکنون نمایشگاه های زیادی از نقاشی های خود برپا کرده و سفارش های  فراوانی هم در دست دارد