امروز سوم آوریل شماری از پناهجویان و نهادهای حامی پناهجویان در اعتراض به اخراج اجباری افغانها از آلمان، در برلین دست به تظاهرات زده اند.

04/04/2021

اعتراض به اخراج اجباری پناهجویان افغان در برلین

امروز سوم آوریل شماری از پناهجویان و نهادهای حامی پناهجویان در اعتراض به اخراج اجباری افغانها از آلمان، در برلین دست به تظاهرات زده اند.