امروز سوم آوریل شماری از پناهجویان و نهادهای حامی پناهجویان در اعتراض به اخراج اجباری افغانها از آلمان، در برلین دست به تظاهرات زده اند.

4. آوریل 2021

اعتراض به اخراج اجباری پناهجویان افغان در برلین

امروز سوم آوریل شماری از پناهجویان و نهادهای حامی پناهجویان در اعتراض به اخراج اجباری افغانها از آلمان، در برلین دست به تظاهرات زده اند.