Photo: Lothar Stein/epd
31. مارس 2021

احزاب راست‌گرا از محل اقامت پناهجویان، در انتخابات بهره می‌برند

احزاب راست‌گرا و افراطی در انتخابات از محل اقامت پناهجویان بهره‌مند می‌شوند در مناطقی که پناهندگان اسکان داده می شوند‌، مردم تمایل دارند به احزاب راست‌گرا رای دهند. این نتیجه یک مطالعه اخیر است. کارشناسان توزیع یکنواخت پناهندگان را توصیه می‌کنند و تاکید می‌کنند که این امر همچنین باعث ادغام می‌شود.

طبق مطالعات موسسه تحقیقات اقتصادی لایب نیتس (RWI)، که اخیرا منتشر شده، نشان می‌دهد که نوع پذیرش پناهندگان می‌تواند بر انتخابات تأثیر بگذارد. RWI در اسن توضیح می‌دهد که اگر بیشتر پناهندگان در یک منطقه زندگی کنند، احزاب راست‌گرا مانند NPD و AfD رای بیشتری می‌گیرند.

با این حال، طبق دو بررسی صورت گرفته در شهرستان و در سطح جامعه، نوع محل اقامت نقش اصلی را دارد. بنابراین محققان امور مهاجرت از اقامت‌گاه‌های غیرمتمرکزتر حمایت می‌کنند. RWI تاکید می‌کند که اگر پناهندگان در مراکز پذیرش اولیه مستقر شوند، احزاب راستگرا، رای بیشتری را از جامعه و همسایگان می‌گیرند و از طرف دیگر، اگر پناهندگان به طور غیر متعارف در آپارتمانها زندگی کنند، تاثیر بسیار کمی خواهد داشت.

جولیا بردمن رئیس گروه تحقیقاتی “مهاجرت و ادغام” در RWI، از دوسلدورف می‌گوید که: دلایل تقویت احزاب راست‌گرا ترساندن مردم از پناهندگان است و چنین تلقین می‌کنند که وجود پناهندگان با افزایش جرم ارتباط دارد و همچنان به بیگانه‌هراسی دامن می‌زنند.  وی توصیه کرد که سیاستمداران باید سعی کنند توزیع پناهندگان را حتی الامکان به طور یکنواخت انجام دهند. این از منظر ادغام منطقی است و در عین حال تقویت احزاب راست‌گرا را خنثی می‌کند.

سبزها در مناطق قدرتمند اقتصادی پیروز می‌شوند

این موسسه توضیح می‌دهد، تجزیه و تحلیل در سطح منطقه همچنین سودهایی را برای احزاب دوست مهاجرت مانند سبزها را نشان می‌دهد. با این حال این مساله در مناطقی دیده شده است که از نظر اقتصادی عملکرد خوبی دارند. تحقیق نخست تأثیرات هجوم پناهندگان در سال ۲۰۱۵ بر انتخابات ایالتی در راینلاند-فالت در سال ۲۰۱۶ مورد بررسی قرار داده و تحقیق دوم اثرات آن را در سطح شهرستان‌ها بررسی کرده است.

متن: امل برلین

Photo: /epd