اگر پاندمی کرونا تمام شود، شما در قدم اول چی کاری را می خواهید انجام دهید؟ ما در سطح شهر رفتیم و نظریات شهروندان برلین را دراین مورد جویا شدیم.

24/03/2021

اولین کاری که پس‌از پاندمی می‌کنید، چیست؟

اگر پاندمی کرونا تمام شود، شما در قدم اول چی کاری را می خواهید انجام دهید؟ ما در سطح شهر رفتیم و نظریات شهروندان برلین را دراین مورد جویا شدیم.