اگر پاندمی کرونا تمام شود، شما در قدم اول چی کاری را می خواهید انجام دهید؟ ما در سطح شهر رفتیم و نظریات شهروندان برلین را دراین مورد جویا شدیم.

24. مارس 2021

اولین کاری که پس‌از پاندمی می‌کنید، چیست؟

اگر پاندمی کرونا تمام شود، شما در قدم اول چی کاری را می خواهید انجام دهید؟ ما در سطح شهر رفتیم و نظریات شهروندان برلین را دراین مورد جویا شدیم.