آیا کودکان و نوجوانان بین ۸ تا ۱۶ سال را می شناسید که به طور خاص مشغول باشند؟ ما دنبال الگوهای خوب در پروژه (رنگ های خود را نشان دهید) هستیم. آخرین مهلت ثبت نام یکشنبه ، ۲۱ مارچ است. برای معلومات بیشتر: https://farbenbekennen.de/

 

18/03/2021

مسابقه رنگ‌های خود را نشان دهید؛ آخرین مهلت ۲۱ مارچ

آیا کودکان و نوجوانان بین ۸ تا ۱۶ سال را می شناسید که به طور خاص مشغول باشند؟ ما دنبال الگوهای خوب در پروژه (رنگ های خود را نشان دهید) هستیم. آخرین مهلت ثبت نام یکشنبه ، ۲۱ مارچ است. برای معلومات بیشتر: https://farbenbekennen.de/