14/06/2020

تظاهرات شهروندان افغانستان در اعتراض به کشتار بیرحمانه مهاجران افغان در ایران و به آتش کشیدن خودرو حامل آنان توسط پلیس این کشور