10. ژانویه 2020

گزارش امل برلین، از نمایش گروه مدلینگ افغان گسترمدل در برلین