سپتامبر ۱۳, ۲۰۱۹

گفتگو با خاطره رحمانی ، مدل ایرانی در برلین