می ۲۹, ۲۰۱۹

گزارش از ماور پارک برلین، جایی که یک باردیوارو نوار مرگ، برلین را از شرق و غرب جدا کرد