می ۵, ۲۰۱۹

گزارش از خوابگاه پناهجویان، میدان هوایی تمپلهوف برلین