پناهجویی

انواع اقامت

تمام کسانی که درخواست پناهندگی‌شان در آلمان پذیرفته می‌شود، اجازه اقامت دریافت می‌کنند و متناسب با دلایل پناهندگی، یکی از چهار نوع اجازه اقامت زیر به آنها تعلق می‌گیرد:

حق پناهندگی (Asylberechtigung)

این نوع مجوز اقامت، حق پناهندگی خوانده می‌شود و طبق بند یک ماده ۱۶-آ به کسانی تعلق می‌گیرد که در کشور خود به دلایل مذهبی، سیاسی یا قومی تحت تعقیب یا آزار قرار گرفته باشند. در صورت پذیرش تحت این ماده، پناهجو صاحب اجازه اقامت سه ساله و یک پاسپورت آبی می‌شود و پس از سه سال در صورت داشتن شرایط لازم، می‌تواند برای دریافت اقامت دایم درخواست بدهد. به موجب این نوع اقامت، پناهجو حق کار در آلمان را خواهد داشت و می‌تواند برای الحاق خانواده‌ خود نیز

حق محافظت به عنوان پناهجو (Flüchtlingsschutz)

حق محافظت به عنوان پناهجو نوع دیگری از حق اقامت است که طبق بند یکم ماده ۳ قانون پناهندگی آلمان اعطا می‌گردد. این نوع حق اقامت البته تفاوت زیادی با نوع اول (حق پناهندگی) ندارد و پناهجویانی که از آن برخوردار می‌شوند وضعیتی مشابه پناهجویان دارای «حق پناهدگی» خواهند داشت .

حمایت موقت (Subsidiärer Schutz)

در فارسی می‌توان این نوع اجازه اقامت را «حمایت موقت» نامید. طبق بند یک ماده ۴ قانون پناهندگی آلمان، این نوع پناهندگی به کسانی اعطا می‌گردد که بدلیل جنگ، خشونت و مجازاتهای غیرقانونی در کشور خود در معرض خطر مرگ هستند اما شرایط معمول در کنوانسیون ژنو در زمینه پناهجویی شامل حال آنها نمی‌شود. این نوع اقامت ابتدا یک ساله است، و سپس برای مدت دو سال تمدید می‌شود. پناهجویانی که این نوع اقامت شامل حال آنها می‌شود اجازه کار نیز خواهند داشت. بعد از ۵ سال در صورت داشتن کار و بی‌نیاز بودن از کمک‌هزینه‌های دولتی به پناهجویان اقامت دایمی اعطا می‌شود.

ممنوعیت اخراج از کشور (Nationales Abschiebungsverbot)

ممنوعیت اخراج نوع دیگری از حق پناهندگی است که طبق بند ۵ و ۶  از ماده ۶۰ قانون اقامت آلمان اعطا می‌شود. این نوع اقامت، شامل اشخاصی می‌شود که دلایل کافی برای دریافت حق پناهندگی ندارند ولی اخراج آنها به دلایل عملی ممکن نیست. در این نوع صورت، ابتدا پناهجو اجازه اقامت یک‌ساله با قابلیت تمدید کسب می‌کند اما اجازه انتقال خانواده خود به آلمان را نخواهد داشت. پناهجو می‌تواند کار کند اما ابتدا باید از اداره امور مهاجرت مجوز لازم را دریافت کند. در این صورت، بعد از پنج سال کار و تامین هزینه جاری زندگی پناهجو می‌تواند برای دریافت اجازه اقامت دایم اقدام کند.

اقامت به عنوان پناهجوی «تحمل‌شده» (Duldung)

پناهجویانی که بعد از طی مراحل قانونی پروسه پناهندگی شامل هیچ‌کدام از انواع حق اقامت نشوند، «دولدنگ» دریافت می‌کنند. این نوع مجوز اقامت به این معنی‌ست که پناهجو باید در وقت معین شده به صورت داوطلبانه به کشور خود بازگردد و در غیر این صورت به اجبار اخراج خواهد شد. از طریق لینک‌های زیر میتوانید از وکیل‌های متخصص در امور مهاجرت و موسسات فعال در زمینه کمک به پناهجویان اطلاعات و حمایت دریافت کنید:

https://www.proasyl.de/asylberatung/

https://www.anwalt.de/rechtsanwalt/asyl.php

http://www.fachanwalt-ausländerrecht.de/Auslaenderrecht/Asylrecht/?gclid=CjwKEAiAxKrFBRDm25f60OegtwwSJABgEC-Zpw67pcZ7TMQWAHSe7VMFF1nXAlNv_amzKnCAObEJ3hoCGcrw_wcB