سیاست

در نشستی که از طرف نهاد فرید ریش ایبرت (Friedrich Ebert Stiftung) در برلین راه اندازی شده بود محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان و مارکوس پوتزل  (Markus Potzel) نماینده ویژه دولت آلمان برای افغانستان و پاکستان شرکت کرده...