سیاست

روایت اولین و آخرین قربانی دیوار برلین ۹ نوامبر، بیست وهشتمین سالگرد فروریختن دیوار برلین بود،‌ دیواری که ۲۸ سال برلین را به دو بخش شرقی و غربی، آلمان را به دو کشور «جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی» و «جمهوری...

سیاست

مارتین شولتس برای ایجاد تغییر آمده است؛ از ساختار آموزشی در مدارس گرفته تا وضعیت بازنشستگان. کاندیدای حزب سوسیال دموکراسی و رقیب اصلی آنگلا...