دیدگاه

انگار صد سال گذشته است؛ از آن روزهایی که ما رفته بودیم تنها «رای‌مان را پس بگیریم»؛ از آن روزهایی که به «اصلاح» امید داشتیم؛ از آن روزهایی که مردم به «راهپیمایی سکوت»شان می‌بالیدند و دولت به چماق و...